Disclaimer | P.C. Meijers

Copyright

Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van P.C. Meijers - Bouwhistorie & Restauratie worden gedownload en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, film, data e.d. 
Uitzondering vormt uitsluitend hetgeen in de Auteurswet bepaald is met betrekking tot het Reprorecht. Het gebruik van afbeeldingen en illustraties van deze site valt derhalve onder het Auteursrecht en voor toepassing als publicatie is publicatierecht verschuldigd.

Links
Links en verwijzingen naar de webpagina's op internet zijn in beginsel toegestaan. Wel dient P.C. Meijers Bouwhistorie en restauratie hiervan op de hoogte te worden gesteld en wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud en vormgeving.

Herkomst afbeeldingen
Een deel van de op deze site aanwezig afbeeldingen zijn afkomstig uit bouwhistorische rapportages. Gebruik van deze afbeeldingen is met vriendelijke medewerking van het Regionaal Archief Leiden (RAL) gebeurt. Het beeldrecht rust bij het RAL en voor gebruik of publicatie is toestemming nodig en dienen eventueel publicatiekosten te worden voldaan.